×

Enertec d.o.o.
Ulica borcev 58
SI-2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

Razstavni center
za sončno prihodnost

Ulica borcev 1 c
2000 Maribor

Telefon

+386 2 462 5007

Mobitel

+386 31 225 333

Modra številka

080 23 90

FORGOT YOUR DETAILS?

Financiranje sončnih elektrarn

Možnosti subvencioniranja

Fizične osebe

Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

1) JAVNI POZIV 71SUB-SO19

Nepovratne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

  • Omejitev spodbude do 80 % vsote priključne moči odjemnega mesta/odjemnih mest – 180,00 EUR za 1 kVA. Tako višina vspodbude ni več omejena na 11 kW.
  • Skupinska samooskrba za večstanovanjske stavbe (več stanovanjsko, poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko – poslovno in poslovno)

Primer za gospodinjstvo:

  • Varovalke: 3 x 25 A
  • Priključna moč: 17 kW
  • Maksimalna velikost elektrarne (80 % priključne moči) = 13,6 kW x 180,00 EUR = 2448,00 EUR višina nepovratni spodbud

Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=177

2.) JAVNI POZIV

za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Ekokredit -pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %
Odplačilna doba: največ 10 let
Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR
Več na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=103

Pravne osebe

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Več na: https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/nameni/prikazi/actionID=163