×

PE Center za sončno prihodnost – Maribor
Ulica borcev 58,
2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

PE Center za sončno prihodnost - Brnik
Zg. Brnik 390,
4210 Brnik
info@moja-elektrarna.si

Modra številka

080 23 90

Splošni pogoji vzdževanja

SPLOŠNI POGOJI VZDRŽEVANJA
IN ZAVAROVANJA SONČNIH ELEKTRARN DRUŽBE ENERTEC, D.O.O.

I. Uvodno

1. člen

S Splošnimi pogoji vzdrževanja in zavarovanja sončnih elektrarn (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se opredeljujejo posamezne pravice in obveznosti izvajalca in naročnika ter vsebina paketov, ''vzdrževanje, monitoring in zavarovanje '' in ''vzdrževanje in monitoring'', ki sodita v ponudbo izvajalca.

Splošni pogoji se uporabljajo za vse potencialne stranke in za vse poslovne partnerje, torej tako za individualne naročnike kot za subjekte, s katerimi ima družba Enertec d.o.o. sklenjene individualne pogodbe o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju: naročnik).

Vse ponudbe in storitve družbe Enertec d.o.o., storitve, raziskave in razvoj v energetiki, d.o.o., Ulica borcev 58, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izvajalec), povezane z vzdrževanjem, monitoringom in zavarovanjem sončnih elektrarn temeljijo na teh Splošnih pogojih, ki so objavljeni na spletni strani www.moja-elektrarna.si.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe med izvajalcem in naročnikom ne glede na to, ali so vsebovani v pogodbi ali pa se pogodba nanje le sklicuje, ter določajo tiste obveznosti naročnika in izvajalca, ki v posebni pogodbi niso natančneje določene. Če se Splošni pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo posebni dogovori med pogodbenima strankama.

2. člen

Pogodbenika se izrecno opozori na splošne pogoje družbe najkasneje v ponudbi in se kasneje ne more sklicevati, da mu niso bili poznani.

II. Sklenitev pogodbe

3. člen

Pogodba je sklenjena, ko se stranki zedinita o njenih bistvenih sestavinah in v znak tega soglasja podpišeta pisno pogodbo. Kot pisna pogodba velja tudi pisna ponudba, sprejeta, odobrena in podpisana s strani naslovnika ponudbe ali predračuna, ki se hkrati šteje kot naročilo. Ustni dogovori zavezujejo od tedaj dalje, ko jih stranki pisno potrdita ali v obliki aneksa k pogodbi ali preko e-naslovov, določenih v pisni pogodbi.

Pisna pogodba iz prejšnjega odstavka je pogoj za veljavnost pogodbe.

Pogodbeni stranki v pisni ponudbi/predračunu ali pogodbi opredelita paket storitev, ki vključuje  ''vzdrževanje in monitoring« ali ''vzdrževanje, monitoring in zavarovanje«, ki je predmet pogodbe ali pa paket storitev opredelita individualno. Cene paketov, določene v teh splošnih pogojih namreč veljajo le za naprave za samooskrbo, starosti do 5 let, šteto od dneva prvega zagona. Cene za naprave za samooskrbo, starosti nad 5 let, pa se določajo individualno.

Storitve paketa se pričnejo izvajati in obračunavati po zagonu naprave za samooskrbo (sončne elektrarne).

III. Paketi in cene paketov

4. člen

 

PAKETI VZDRŽEVANJE, MONITORING IN ZAVAROVANJE

IME PAKETA

NAZIVNA MOČ ELEKTRARNE

CENA brez DDV

Paket D7.1

1 do 10,00 kWp

 

Vzdrževanje in monitoring

 

90,00 EUR na leto

Vzdrževanje, monitoring, osnovno zavarovalno kritje

 

135,00 EUR na leto

Vzdrževanje, monitoring, razširjeno zavarovalno kritje

 

180,00 EUR na leto

Paket D7.2

od 10,01 do 15 kWp

 

Vzdrževanje in monitoring

 

115,00 EUR na leto

Vzdrževanje, monitoring, osnovno zavarovalno kritje

 

165,00 EUR na leto

Vzdrževanje, monitoring, razširjeno zavarovalno kritje

 

215,00 EUR na leto

Paket D7.3

od 15,01 do 30,00 kWp

 

Vzdrževanje in monitoring

 

Cena se določi individualno glede na vrednost samooskrbne naprave ob nakupu z DDV

Vzdrževanje, monitoring, osnovno zavarovalni kritje

Vzdrževanje, monitoring, osnovno zavarovalni kritje

Paket D7.4

nad 30,01 kWp

 

Vzdrževanje in monitoring

 

Cena se določi individualno glede na vrednost samooskrbne naprave ob nakupu z DDV

Vzdrževanje, monitoring, osnovno zavarovalni kritje

Vzdrževanje, monitoring, osnovno zavarovalni kritje

 

Če med strankama ob sklenitvi pogodbe ni izrecno drugače dogovorjeno, izvajalec z naročnikom sklene paket »vzdrževanje, monitoring in zavarovanje«, ki vsebuje razširjeno zavarovalno kritje, ki ustreza nazivni moči sončne elektrarne.

V cenah posameznih paketov vzdrževanja in monitoringa iz zgornje razpredelnice je zajeto spremljanje delovanja sončne elektrarne na daljavo monitoring in strokovni pregled sončne elektrarne (vzdrževanje), ki se izvede:

- najkasneje v roku dveh let od zagona sončne elektrarne - prvi strokovni pregled;
- po preteku 4 let od zadnjega strokovnega pregleda - drugi in nadaljnji strokovni pregledi.

V cenah posameznih paketov vzdrževanja, monitoringa in zavarovanja je zajeto zavarovanje sončne elektrarne, spremljanje delovanja sončne elektrarne na daljavo – monitoring in strokovni pregled sončne elektrarne (vzdrževanje), ki se izvede:

- najkasneje v roku dveh let od zagona sončne elektrarne - prvi strokovni pregled;
- po preteku 4 let od zadnjega strokovnega pregleda - drugi in nadaljnji strokovni pregledi.

Izvajalec zavarovanje elektrarne zagotavlja preko zavarovalnice GENERALI zavarovalnica d.d. Zavarovalno pogodbo v imenu naročnika sklene izvajalec, družba Enertec, d.o.o.

Skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje samooskrbnih sončnih elektrarn za monterje in vzdrževalce 01-VZD-01/21 oziroma splošnimi pogoji, na podlagi katerih se sklepa zavarovalna pogodba, so v osnovno zavarovalno kritje, kadar je ta vrsta kritja med strankama posebej dogovorjena, vključene nevarnosti, naštete v ''sklopu A'' Splošnih pogojev za zavarovanje samooskrbnih sončnih elektrarn za monterje in vzdrževalce 01-VZD-01/21 (osnovne nevarnosti), in sicer zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovane sončne elektrarne zaradi nevarnosti požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca motornega vozila, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliva vode, zemeljskega plazu, snežnega plazu, teže snega in padca drevesa, vdora meteorne vode, vandalizma, razbitja ter zaradi izginitve (osnovne nevarnosti), vse v obsegu, določenim s Splošnimi pogoji za zavarovanje samooskrbnih sončnih elektrarn za monterje in vzdrževalce 01-VZD-01/21.

Razširjeno zavarovalno kritje tudi poškodovanje ali uničenje zavarovane sončne elektrarne zaradi dodatnih nevarnosti poplave in strojeloma, vse v obsegu določenim s Splošnimi pogoji za zavarovanje samooskrbnih sončnih elektrarn za monterje in vzdrževalce 01-VZD-01/21.

Nobeno izmed opisanih zavarovanj ne zajema kritja obratovalnega zastoja in nevarnosti potresa. Pri samooskrbnih napravah zavarovanje obratovalnega zastoja namreč ni mogoče, saj zavarovalnica ne more določiti trajanja obratovalnega zastoja – ob prijavi škode se zahteva stanje števca, iz katerega pa ni razvidna lokalna poraba. Razsmernik v tem primeru ni merodajna naprava za zavarovalnico.

5. člen

Dodatni stroški za plačilo (izreden pregled, intervencija), če ni drugače določeno, se naročniku obračunajo po naslednjem ceniku:
obisk tehnika 35 EUR / uro,
. obisk
inženirja 75 EUR / uro,
potni stroški 0,55 EUR / km.

Obisk tehnika in obisk inženirja se začneta upoštevati s časom odhoda s sedeža izvajalca.

6. člen

Vse cene paketov iz 4. člena ter cene iz 5. člena teh Splošnih pogojev so v EUR brez DDV.

Vrste, vsebina in cene paketov, navedene v individualnih ponudbah/predračunih in pogodbah, veljajo le za čas veljavnosti ponudbe/predračuna oziroma časa veljavnosti pogodbe.

Izvajalec ima v času veljavnosti posameznega paketa pravico do spremembe vrste, vsebine in cene paketa, v kolikor se v tem času spremenijo Splošni pogoji, ki v to vsebino posegajo. V tem primeru naročniku nemudoma predloži predlog za spremembo in nov predlog paketa, ki je skladen z aktualnimi splošnimi pogoji, ki opredeljujejo vrsto, vsebino in ceno paketa.

Vrsta, vsebina in cene paketov iz 4. člena ter cene dodatnih storitev iz 5. člena Splošnih pogojev se lahko spremenijo v primeru, kadar za to obstojijo objektivne okoliščine, na katere izvajalec nima vpliva, med katere sodi zlasti sprememba zavarovalnih paketov (kritja, premije) in splošnih pogojev poslovanja zavarovalnice, pri kateri izvajalec sklepa zavarovanje za samooskrbno napravo.

O spremembah zavarovalnih paketov (kritja, premije) in splošnih pogojev, kot tudi posledično spremenjeni vrsti, vsebini in ceni paketa, bo izvajalec naročnika obvestil na običajno zanesljiv način (posredovanje obvestila o spremembi po e-pošti in objava spremenjenih splošnih pogojev na spletni strani www.moja-elektrarna.si).

Šteje se, da naročnik soglaša s spremembami, če v roku, ki mu ga določi izvajalec, slednjega pisno ali kako drugače na nedvoumen način obvesti, da predlog sprememb sprejema. V nasprotnem primeru, če naročnik izrazi pisno (po pošti ali po e-pošti) ali ustno nestrinjanje s predlaganimi spremembami (osebno ali po telefonu, o čemer se opravi zaznamek), izvajalec šteje, da naročnik odpoveduje paketno storitev s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki teče od poteka roka za sprejem predloga sprememb, lahko pa paketno storitev s 30 dnevnim odpovednim rokom odpove tudi izvajalec, v kolikor naročnik na njegove pozive ni aktiven.

V času odpovednega roka izvajalec storitve zagotavlja in obračunava skladno s predhodno veljavnimi Splošnimi pogoji.

IV. Plačilo

7. člen

Plačilo za posamezni paket ali njegovo spremembo se mora izvesti v rokih, navedenih na računu, v kolikor ni med strankama dogovorjen drugačen način plačila (avans, predračun itd.).

V primeru zamude s plačilom naročnik izvajalcu dolguje tudi zakonske zamudne obresti za čas zamude po slovenskem pravu.

Plačila se izvajajo z nakazilom na TRR izvajalca št. SI56 1010 0005 0751 947, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

V. Odstop od pogodbe

8. člen

Pogodba za izvedbo storitev po posameznem paketu se sklepa za obdobje enega leta in se, v kolikor niti naročnik niti izvajalec najmanj en mesec pred potekom obdobja, za katerega je bila sklenjena, ne izjavita, da želita prekiniti pogodbeno razmerje, izbran paket podaljša za obdobje enega leta. Izvajalec naročniku ob izteku obdobja po pošti ali e-pošti (odvisno od dogovora med strankama) posreduje ponudbo/predračun za naslednje obračunsko obdobje, v kolikor naročnik znesek po predračunu poravna, se šteje da ponudbo/predračun izvajalca sprejema oziroma potrjuje ter da s podaljšanjem pogodbenega razmerja soglaša. Naročnik mu po prejemu plačila posreduje račun.

Naročnik mora, v kolikor ne želi podaljšanja pogodbenega razmerja za nadaljnje obdobje enega leta, najmanj en mesec pred iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena, podati pisno izjavo o odstopu od pogodbe na način, da jo s priporočeno pošiljko pošlje na sedež izvajalca – družbe Enertec, d.o.o.

Odstop od pogodbe pred iztekom obdobja za katerega je bila pogodba sklenjena s strani katere koli pogodbene stranke ni mogoč, razen v primeru kršitve pogodbenih pravic in obveznosti pod pogoji iz Obligacijskega zakonika, na kar mora pogodbena stranka, ki želi odstopiti od pogodbe, drugo pogodbeno stranko o tem predhodno pisno obvestiti in drugi pogodbeni stranki omogočiti primeren rok za odpravo kršitev. Opozorilo glede kršitve pogodbe mora biti dano v pisni obliki in poslano nasprotni stranki na način, da ga zanesljivo prejme (osebna vročitev, s priporočenim pismom ali po elektronski pošti).

VI. Reševanje sporov

9. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, uporabi pa se slovensko pravo.

VII. Veljavnost splošnih pogojev

10. člen

Splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.moja-elektrarna.si dalje.

Z dnem pričetka veljave teh pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji z dne 01.02.2020.

Maribor, dne 02.09.2022

ENERTEC d.o.o.

Peter KUMER, direktor