×

Enertec d.o.o.
Ulica borcev 58
SI-2000 Maribor
info@moja-elektrarna.si

Razstavni center
za sončno prihodnost

Ulica borcev 1 c
2000 Maribor

Telefon

+386 2 462 5007

Mobitel

+386 31 225 333

Modra številka

080 23 90

FORGOT YOUR DETAILS?

Splošni pogoji vzdževanja

SPLOŠNI POGOJI VZDRŽEVANJA
IN ZAVAROVANJA DRUŽBE ENERTEC, D.O.O.

Uvodno

1. člen

 S Splošnimi pogoji vzdrževanja in zavarovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se opredeljujejo posamezne pravice in obveznosti izvajalca in naročnika ter vsebina paketov ''vzdrževanje, monitoring in zavarovanje'' in ''vzdrževanje in monitoring'', ki sodita v ponudbo izvajalca.

Vse ponudbe in storitve družbe Enertec d.o.o., storitve, raziskave in razvoj v energetiki, d.o.o., Ulica borcev 58, 2000 Maribor, temeljijo na teh Splošnih pogojih, ki so objavljeni na spletni strani www.moja-elektrarna.si.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe med izvajalcem in naročnikom ne glede na to, ali so vsebovani v pogodbi ali pa se pogodba nanje le sklicuje, ter določajo tiste obveznosti naročnika in izvajalca, ki v posebni pogodbi niso natančneje določene. Če se Splošni pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo posebni dogovori med pogodbenima strankama.

2. člen

Naročnik izrecno izjavlja, da je prebral, razumel in sprejel predmetne Splošne pogoje ter da z njimi v celoti soglaša.

 

Sklenitev pogodbe

3. člen

Pogodba je sklenjena, ko se stranki dogovorita o njenih bistvenih sestavinah in v znak tega soglasja podpišeta pisno podjemno pogodbo za izgradnjo naprave za samooskrbo. Pisna oblika je pogoj za veljavnost pogodbe.

 

Cene paketov

4. člen

PAKETI ''VZDRŽEVANJE, MONITORING IN ZAVAROVANJE''
IME PAKETA NAZIVNA MOČ ELEKTRARNE
Vzdrževanje, monitoring in zavarovanje
Moja elektrarna (MOJA5–MOJA7)
od 4,6 do 7,5 kWp 100,00 EUR na leto
Vzdrževanje, monitoring in zavarovanje
Moja elektrarna (MOJA8–MOJA11)
od 7,51 do 11,50 kWp 125,00 EUR na leto
Vzdrževanje, monitoring in zavarovanje
Moja elektrarna (MOJA12–MOJA15)
od 11,51 do 15,00 kWp 150,00 EUR na leto
Vzdrževanje, monitoring in zavarovanje
Moja elektrarna (paketi večji od MOJA15)
od 15,01 kWp individualno

V cenah posameznih paketov vzdrževanja, monitoringa in zavarovanja iz zgornje razpredelnice je zajeto zavarovanje sončne elektrarne, spremljanje delovanja sončne elektrarne na daljavo – monitoring in strokovni pregled sončne elektrarne – vsako drugo leto.

Izvajalec zavarovanje zagotavlja preko zavarovalnice GENERALI zavarovalnica d.d. Zavarovalno pogodbo v imenu naročnika sklene izvajalec, družba Enertec, d.o.o.

Skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje sončnih elektrarn 01-SEL-01/16 oziroma splošnimi pogoji, na podlagi katerih se sklepa zavarovalna pogodba, so v zavarovanje vključene nevarnosti, naštete v ''sklopu A'' Splošnih pogojev za zavarovanje sončnih elektrarn 01-SEL-01/16 (osnovno kritje sončne elektrarne), in sicer zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi:

 • požara,
 • strele,
 • eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • udarca motornega vozila,
 • padca zračnega plovila,
 • manifestacije in demonstracije,
 • izliva vode, zemeljskega plazu,
 • snežnega plazu,
 • teže snega in padca drevesa,
 • vdora meteorne vode,
 • vandalizma in razbitja ter
 • izginitve,

vse v obsegu, določenem s Splošnimi pogoji za zavarovanje sončnih elektrarn 01-SEL-01/16.

Zavarovanje ne zajema kritja obratovalnega zastoja in nevarnosti potresa. Pri samooskrbnih napravah zavarovanje obratovalnega zastoja namreč ni mogoče, saj zavarovalnica ne more določiti trajanja obratovalnega zastoja – ob prijavi škode se zahteva stanje števca, iz katerega pa ni razvidna lokalna poraba. Razsmernik v tem primeru ni merodajna naprava za zavarovalnico.

5. člen

PAKETI ''VZDRŽEVANJE IN MONITORING''
IME PAKETA NAZIVNA MOČ ELEKTRARNE CENA
Vzdrževanje in monitoring
Moja elektrarna (MOJA5–MOJA7)
od 4,6 do 7,5 kWp 80,00 EUR na leto
Vzdrževanje in monitoring
Moja elektrarna (MOJA8–MOJA11)
od 7,51 do 11,50 kWp 100,00 EUR na leto
Vzdrževanje in monitoring
Moja elektrarna (MOJA12–MOJA15)
od 11,51 do 15,00 kWp 120,00 EUR na leto
Vzdrževanje in monitoring
Moja elektrarna (paketi večji od MOJA15)
od 15,01 kWp individualno

V cenah posameznih paketov vzdrževanja in monitoringa iz zgornje razpredelnice je zajeto spremljanje delovanja sončne elektrarne na daljavo – monitoring in strokovni pregled sončne elektrarne – vsako drugo leto.

6. člen

Dodatni stroški za plačilo (izreden pregled, intervencija), če ni drugače določeno, se obračunajo po naslednjem ceniku:

 • obisk tehnika 25 EUR / uro,
 • obisk inženirja 60 EUR / uro,
 • potni stroški 0,51 EUR / km.

Obisk tehnika in obisk inženirja se začneta upoštevati s časom odhoda s sedeža podjetja. 

7. člen

Vse cene paketov iz 4. in 5. člena ter cene iz 6. člena teh Splošnih pogojev so v EUR brez DDV.

Cene paketov iz 4. člena teh Splošnih pogojev se lahko spremenijo glede na splošne pogoje poslovanja zavarovalnice, pri kateri se sklepa zavarovanje za samooskrbno napravo.

Cene paketov, navedene v individualnih ponudbah, veljajo le za čas veljavnosti ponudbe. Izvajalec ima pravico do zvišanja cene, v kolikor se v času veljavnosti ponudbe spremenijo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. V tem primeru naročniku predloži novo ponudbo, ki je skladna z aktualnimi splošnimi pogoji zavarovalnice.

 

Plačilo

8. člen

Plačilo se mora izvesti v rokih, navedenih na računu, v kolikor ni med strankama dogovorjen drugačen način plačila (avans, predračun itd.).

V primeru zamude s plačilom naročnik izvajalcu dolguje tudi zakonske zamudne obresti za čas zamude po slovenskem pravu.

Plačila se izvajajo z nakazilom na TRR izvajalca št. SI56 1010 0005 0751 947, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

 

Odstop od pogodbe

9. člen

Podjemna pogodba se sklepa za obdobje enega leta in se, v kolikor niti naročnik niti izvajalec najmanj en mesec pred potekom obdobja, za katerega je bila sklenjena, ne izjavita, da želita prekiniti pogodbeno razmerje, avtomatično podaljša za obdobje enega leta.

Naročnik mora, v kolikor ne želi podaljšanja pogodbenega razmerja za nadaljnje obdobje enega leta, najmanj en mesec pred iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena, podati pisno izjavo o odstopu od pogodbe na način, da jo s priporočeno pošiljko pošlje na sedež izvajalca – družbe Enertec, d.o.o.

Odstop od pogodbe pred iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena, ni mogoč, razen v primeru kršitve pogodbenih pravic in obveznosti pod pogoji iz Obligacijskega zakonika, na kar mora pogodbena stranka, ki želi odstopiti od pogodbe, drugo pogodbeno stranko o tem predhodno pisno obvestiti in drugi pogodbeni stranki omogočiti primeren rok za odpravo kršitev. Opozorilo glede kršitve pogodbe mora biti dano v pisni obliki in poslano nasprotni stranki na način, da ga zanesljivo prejme (osebna vročitev, s priporočenim pismom ali po elektronski pošti).

 

Reševanje sporov

10. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, uporabi pa se slovensko pravo.

 

Veljavnost splošnih pogojev

 Splošni pogoji veljajo od dneva objave dalje.

Maribor, dne 1. 2. 2020