POGOJI PONUDBE

Ponudba zajema dobavo in montažo projekta naprave za samooskrbo na podlagi vhodnih informacij naročnika po principu neto merjenja električne energije (ang. net metering).

Ponudba je izdelana v skladu z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21). Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je ZSROVE pričel veljati z dne 7. 8. 2021 in da še niso bili sprejeti vsi potrebni podzakonski in izvedbeni akti, zato se skladno z določili 72. in 84. člena ZSROVE še naprej uporabljata Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, s spremembo 197/20), ki določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo, pogoje za samooskrbo in način obračuna električne energije ter dajatev za odjemalce s samooskrbo in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18), ki določa tehnične zahteve za postavitev in uporabo naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Za dobavo in montažo projekta naprave za samooskrbo mora naročnik zagotoviti:

 • Ustrezne elektroinštalacije za priključitev naprave, skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21).
 • Ustrezne površine za montažo naprave v skladu z zahtevanimi pogoji izdelanega načrta (nosilna podkonstrukcija, prilagojena montaži pritrdilne konstrukcije fotonapetostnega generatorja).
 • Poravnavo stroškov dodatne opreme na priključno merilnem mestu (števec električne energije), ki bi jih določil upravljalec distribucijskega omrežja ob izdaji soglasja za priključitev. Števec in zamenjava števca električne energije v primeru ugotovljene neustreznosti, ni predmet te ponudbe.
 • Poravnavo stroškov za prestavitev oziroma predelava priključno merilnega mesta skladno z določilu upravljalca distribucijskega omrežja, ki ni zajeta v ponudbi.
 • Poravnavo stroškov priključitve na omrežje, ki jih bo določil upravljalec distribucijskega omrežja ob izdaji pogodbe o priključitvi.

  Ustreznost merilnega mesta bo znana na podlagi izdanega Soglasja za priključitev naprave.

  Fotonapetostne module bo mogoče popolnoma izključiti tako, da bo v izključenem stanju iz modulov napetost manjša od 50 V enosmerne napetosti.

  V primeru vzpostavitve sistema za daljinski nadzor je potrebno na lokaciji omogočiti dostop do interneta (D2, D2.1 in D2.2). Ponudba ne zajema morebitnih drugih stroškov v zvezi s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja.

  Po zagonu naprave bo za napravo za samooskrbo po ponudbi predana vsa zaključna dokumentacija s pripadajočimi načrti izvedenega stanja, tehnični podatki, garancijski listi, certifikati vgrajenih naprav in navodila za obratovanje.

  Pogoj za pridobitev podaljšane splošne garancije na 15 let in njeno veljavnost je, da ima naročnik ves čas veljavnosti garancije (15 let) z izvajalcem sklenjen paket Vzdrževanje Moja elektrarna in da izpolnjuje obveznosti po tem paketu.

  Po vašem naročilu uredimo tudi vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud in vlogo za kreditiranje Eko sklada.

  Po potrditvi končne ponudbe in plačilu avansa vam bo v podpis posredovana podjemna pogodba za izgradnjo naprave za samooskrbo, kjer bodo podrobneje urejene pravice in obveznosti pogodbenih strank.

  Pojasnila glede upravičenosti do znižane stopnje DDV

  V skladu z 41. členom ZDDV-1 DDV se po nižji stopnji 9,5 odstotka od davčne osnove obračunava in plačuje od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so del socialne politike, vključno z njihovo gradnjo, obnovo in popravili. Posledično je kupec oziroma naročnik samooskrbne sončne elektrarne do znižane 9,5-odstotne stopnje DDV upravičen, če elektrarno postavi na stanovanjski objekt, ki je namenjen za trajno bivanje, in če uporabna površina tega objekta ne presega 250 m2 v primeru enostanovanjske stavbe ali 120 m2 v večstanovanjski stavbi. Če del stavbe, na kateri bo montirana sončna elektrarna, ni evidentiran kot prostor, ki pripada stanovanju, in je torej temu delu dodeljen identifikator kot samostojnemu delu, se od dobave obračuna DDV po splošni stopnji 22 odstotkov. Če je naročnik storitve montaže kupljene sončne elektrarne pravna oseba in davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti, pri čemer se v tem primeru DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1B ne obračuna.

  Posebni pogoji vključevanja na omrežje

  Pri individualni samooskrbi je priključna moč samooskrbe definirana na način 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta in je priključena na notranjo napeljavo omrežja, ne glede na nazivno moč razsmernika ali vsote instalirane moči modulov.

  Ob spremembi soglasja za priključitev lahko elektrodistribucija zahteva ureditev priključno merilnega mesta v skladu z zadnjo tipizacijo omrežnih priključkov ali internih aktov. Ureditev je predmet ločene ponudbe.